Lénár Károly atyára emlékeztek Inámban

Inám községben Mons. Lénár Károly pápai káplán halálának 10. évfordulójára gyűltek össze papok, hívek és világi vezetők augusztus 29-én, hogy kegyelettel emlékezzenek a felvidéki magyarság egyik kiemelkedő egyházi személyiségére.

Inám községbe, Lénár Károly atya szülőfalujába Régi Zsolt polgármester és Parák József püspöki helynök hívta az emlékezőket először a templomba, majd pedig a templomkertbe. A szentmise főcelebránsa Elek László komáromi esperes-plébános volt, akivel együtt misézett több oltártestvére is. Simek Sándor nádszegi plébános szentbeszédében szólt Lénár atya életútjáról, szenvedéseiről és állhatatos munkájáról, amelyet a felvidéki magyar katolikusokért végzett.

A kegyeleti megemlékezésre a templomkertben került sor a, melyen Régi Zsolt polgármester szólt először a jelenlevőkhöz, méltatva a falu szülöttének munkásságát. Majd Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője beszédében felidézte emlékeit Lénár Károly atyáról és szólt azokról az erényeiről, amelyek kiemelték őt paptestvérei közül. Elmondta, hogy a mindig tenni akaró Lénár atya sokszor szólt a politikusokhoz is. Bízott benne, hogy a rendszerváltás után az új politikusi generáció segíti majd munkáját, amelyet fáradhatatlanul végzett a felvidéki magyar katolikusokért. Sokszor szembekerült egyházi felettesivel, akik megfedték őt. Hite és ereje azonban soha nem hagyta el és kitartott céljai mellett.

PaedDr. Madarász Róbert a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója és a Jópásztor Alapítvány gondnoka megemlékező beszéde után felolvasta az alapítvány elnökének PaedDr. Farkas Zsolt szőgyéni plébános levelét. Levelében az elnök méltatta Károly atya örökségét és felsorolta Isten hű szolgájának érdemeit, amelyeket a közösség érdekében tett.

Lénár atya egykori működési helyéről, Tardoskeddről is többen részt vettek a megemlékezésen. A falu nevében Ing. Tóth Marián szólt a jelenlevőkhöz. Végül Bíróczi István nagykéri plébános mondta el gondolatait. A megemlékezés koszorúzással folytatódott, ahol koszorút helyeztek el a meghívott világi és társadalmi szervezetek, valamint a megjelentek. A Lénár Károly szellemi örökségét felvállaló Pázmaneum Társulás képviselője Karaffa Attila ügyvezető elnök is részt vett az eseményen, aki koszorút helyezett el a 10 éve elhunyt Lénár atya sírjánál, illetve a Társulás által korábban kiadott Lénár Károly – Krisztus bátor hitvallója könyvekkel adományozta meg az önkormányzatot.

Mons. Lénár Károly atya – Krisztus bátor hitvallója

A felvidéki magyar katolikus közösség egyik vezéregyénisége volt Lénár Károly pápai káplán, aki 2005. augusztus 20-án hunyt el.

Lénár atya 1923. április 4-én született az Ipoly völgyében elterülő Inám kisközségben. Az Esztergomi Bencés Gimnáziumban érettségizett 1943-ban. Teológiai tanulmányait Budapesten és Pozsonyban végezte. Papi tevékenységét Érsekújvárott kezdte, ám röviddel ezután 1951-ben a kommunista hatalom bátor hitvallása miatt 17 évi börtönre ítélte és bebörtönözte. Végül 5 évvel korábban, 1963. augusztus 20-án, Szent István napján szabadult a börtönből. Ezután hét évig fizikai munkásként kellett dolgoznia, majd 1970-től Udvard község plébánosa lett. 1987-től Tardoskedden fejtette ki buzgó lelkipásztori tevékenységét egészen nyugalomba vonulásáig. Élete utolsó éveit szülőfalujában, Inámban töltötte. Lénár atya tevékenységével az egész felvidéki magyarságot is szolgálta. Az 1994-ben megalakult Jópásztor Alapítvány elnökeként fáradhatatlanul szorgalmazta a felvidéki magyar püspök kinevezését. Egyik fő szervezője volt a Komáromi Imanapoknak, ahol 1990-től kezdődően évente hívek ezrei imádkoztak magyar papokért és magyar főpásztorért. A Jópásztor Alapítvány révén aláírásgyűjtést is szervezett kérvényükhöz, amelyben több mint 53 ezren aláírásukkal támogatták a magyar püspök kinevezését. Az 53.000 aláírást 12 kötetbe köttették és a másolatát átadták Dossena nunciusnak Pozsonyban. Az eredetit pedig két autóbusznyi zarándok kíséretében személyesen adták át Rómában a Szentatyának 1995-ben.
Az Istent, Egyházát és a magyarságot hűséggel és áldozatos lélekkel szolgáló lelkipásztor kiérdemelte a Pro probitate – Helytállásért Díjat, a Kisebbségekért kitüntetést és az Esterházy János Emlékérmet is.

Lénár Károly bátor hitvalló volt, aki a kínzások és megpróbáltatások ellenére sem alkudott meg az istentelen bolsevik gonosztevőkkel. Semmivel sem tudták őt arra kényszeríteni, hogy besúgóvá és ügynökké váljék, mint néhányan “Isten szolgái” közül. Nem vesztegethették meg sem földi javakkal, sem a fényes karrier ígéretével – ellenállt a Sátán kísértésének.

A magyar papság és a hívek egységét munkálta, ezért sok támadás érte azok részéről, akik nem szívlelhették egyenes jellemét, bátor fellépését. A 14. Komáromi Imanapon mondott szavai ma is útmutatóak mindannyiunk számára: “A keresztet pedig mindig a bátor papok tartották – mondta. – Most is ilyen bátor papokra van szükség, akik össze tudnak fogni. A fő helyen ülőknek, a vezetőknek, legyenek azok egyházi vagy világi vezetők, egyet kellene tudatosítaniuk: aki első akar lenni, az kösse fel a kendőt, és szolgáljon. Hiszen Jézus sem azért jött közénk, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon.”

Lénár atya, Krisztus bátor hitvallója most már a Legfőbb Pásztornál könyörög magyar papokért és magyar főpásztorért a felvidéki magyar katolikusok számára.

Hisszük, hogy ha itt a földön az illetékesek elzárkózása miatt nem is teljesülhettek kérései, könyörgése meghallgatásra talál majd annál, aki méltányosan és igazságosan megadja mindenkinek, ami jár – nemzetiségre való tekintet nélkül.

ThDr. Karaffa János,
a Pázmaneum Társulás elnöke

Megjelent: pazmaneum.com/Felvidék.ma